งานนิเทศและพัฒนา
หน้าแรก ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
คำสั่งนิเทศ 2-2563.pdf
คู่มือนิเทศโรงเรียน.pdf
ตัวอย่างรูปเล่มรายงานการนิเทศการสอน 2-2563.docx
ตัวอย่างรูปเล่มรายงานการนิเทศการสอน 2-2563.pdf
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (เครื่องมือนิเทศ).docx
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ (เครื่องมือนิเทศ).pdf
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2