กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าแรก คำสั่งงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (ว21) งานวิทยฐานนะและปรับตำแหน่ง (วPA)
01. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 .pdf
02. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564.pdf
03. หนังสือ สนง ก.ค.ศ. ว9 ครู.pdf
04. หนังสือ สนง. ก.ค.ศ. ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
05. หนังสือ สนง. ก.ค.ศ. ว17.pdf
06. หนังสือ สนง. ก.ค.ศ. ว21.pdf
07. หนังสือ สนง. ก.ค.ศ. ว22.pdf
08. หนังสือ สนง. ก.ค.ศ. ว23.pdf
09. คู่มือ ว9__2564 ครู.pdf
10. คู่มือ ว10-2564 ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
11.1 PA 1 ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ.docx
11.2 PA 1 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ.docx
11.3. PA 1 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ.docx
12.1 PA 2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ครูชำนาญการ.docx
12.2 PA 2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ครูชำนาญการพิเศษ.docx
12.3 PA 2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ครูไม่มีวิทยฐานะ.docx
13 PA 3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน.docx
14.1 PA 4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครชำนาญการ.docx
14.2 PA 4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครชำนาญการพิเศษ.docx
PPT_รายงานผลการปฏิบัติงาน.pptx
ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง กำหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครุ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
งานสวัสดิการ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ เอกสารการเลื่อนเงินเดือนตามเกณฑ์ ว23 แบบกรอกข้อมูล แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างจังหวัด แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ แบบฟอร์มรายงานการอบรม แบบฟอร์มสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 แบบลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ช่วงหยุดกรณีพิเศษ 4-30 มกราคม 2564