เอกสารงานอาคารสถานที่
หน้าแรก แบบประเมิณความพึงพอใจงานอาคารสถานที่ แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
แบบบันทึกแจ้งซ่อมบำรุงทั่วไป.docx
แบบบันทึกแจ้งซ่อมบำรุงไฟฟ้า.docx
แบบแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ.docx
แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม (PDF) แบบฟอร์มขอใช้ห้อง แบบฟอร์มขอใช้ห้อง (PDF)