เอกสารงานวิจัย
หน้าแรก งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ประกาศประกวดราคา
TOR การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.pdf
TOR การจ้างเหมาบริการผู้สอนชาวต่างชาติ แผนการเรียน MEP.pdf
TOR จ้างเหมาครูผู้สอนชาวต่างชาติ.pdf
TOR และราคากลาง 30 พ.ค.65.pdf
TOR โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์.pdf
TOR โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์.pdf
ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติ (ฉบับร่าง).pdf
ประกวดราคาเช้าเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
ประกาศจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษฯ ห้องเรียน MEP.pdf
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างครูต่างชาติ.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ.pdf
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคาร 9.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนกาาจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์.pdf
เอกสสารประกวดราคาฯ8 มิ.ย.65.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา