ประกาศ TOR ปรับปรุงห้องน้ำ
Download เอกสาร (.pdf)


ประกาศ TOR คุณลักษณะเช่าสถานที่ภ่ายเอกสาร
Download เอกสาร (.pdf)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตรจ้าง
Download เอกสาร (.pdf)


ประกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
Download เอกสาร TOR (.pdf)   Download ประกาศ e-bidding (.pdf)


ประกาศซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563
Download เอกสาร (.pdf)


ประกาศจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
Download เอกสาร TOR (.pdf)   Download ประกาศ e-bidding (.pdf)


รายงานประจำปีโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พ.ศ.2561
Download เอกสาร (.pdf)


เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
Download เอกสาร (.pdf)


ประกาศประกวดราคาจ้างส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างขอบข่ายงาน


ประกาศผลซ่อมแก้ 0,ร,มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6


การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ปีการศึกษ 2562


โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประกาศกำหนดการทัศนศึกษา
ระดับชั้น
วันที่
ระดับชั้น
วันที่
ม.1
2 ธันวาคม 2562
ม.4
3 ธันวาคม 2562
ม.2
12 ธันวาคม 2562
ม.5
12 ธันวาคม 2562
ม.3
2 ธันวาคม 2562
ม.6
3 ธันวาคม 2562


โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประกาศรับสมัครครูธุรการ 3 อัตรา


โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประกาศหยุดเรียนเป็นการภายในสำหรับนักเรียน ม.4 - 6